SKLOP 1: TRL 3-6

JAVNI RAZPIS ZA “RRI V VERIGHAH IN MREŽAH VREDNOSTI”

SKLOP 1: Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih programov (TRL 3-6)

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Datum objave: 29.01.2016

Namen: Javni razpis je namenjen spodbujanju izvajanja raziskovalno-razvojnih programov konzorcijev, ki povezujejo akademsko sfero in gospodarstvo ter združujejo znanja in kompetence za razvoj novih produktov, storitev in procesov ter za uporabo novih tehnologij na prednostnih področjih S4. 

Predmet: Predmet javnega razpisa je sofinanciranj eizvajanja projektov; industrijskih raziskav (TRL 3-4) in eksperimentalnega razvoja (TRL 5-6); usmerjenih v raziskave in razvoj novih tehnoloških rešitev ter novih produktov.

Prednostna področja S4:

 • pametna mesta in skupnosti
 • pametne zgradbe in dom z lesno verigo
 • mreže za prehod v krožno gospodarstvo
 • trajnostna pridelava hrane
 • tovarne prihodnosti
 • zdravje-medicina

Vrednost razpisanih sredstev: 55.000.000 EUR

 

Višina subvencije:

 

Mikro ali malo podjetje

Srednje podjetje

Veliko podjetje

Industrijske raziskave (osnovna višina sofinanciranja)

 

70%

 

60%

 

50%

Industrijske raziskave – največje možno sofinanciranje ob izpolnjevanju pogoja (i) in (ii)

 

80%

 

75%

 

65%

 

  Mikro ali malo podjetje Srednje podjetje Veliko podjetje
Industrijske raziskave (osnovna višina sofinanciranja)

 

45%

 

35%

 

25%

Industrijske raziskave – največje možno sofinanciranje ob izpolnjevanju pogoja (i) in (ii)

 

60%

 

50%

 

40%

Pogoji:

 • (i) projekt vključuje učinkovito sodelovanje med vsaj dvema medsebojno neodvisnima podjetjema in so izpolnjeni nalsednji pogoji:
  • nobeno podjetje ne sme nociti več kot 70% upravičenih stroškov sodelovalnega projekta
  • projekt mora vključevati sodelovanje z vsaj enim enim malim ali srednje velikim podjetjem
 • (ii) projekt vključuje učinkovito sodelovanje med podjetjem in raziskovalno organizacijo, zlasti v smislu usklajevanja nacionalnih politik R&R in so izpolnjeni naslednji pogoji:
  • nosi raziskovalna organizacija vsaj 10% upravičenih stroškov
  • raziskovalna organizacija ima pravico objavite rezultate raziskovalnih projektov, če izhajajo iz raziskave, ki jo izvaja organizacija.

Možno je predplačilo v dovoljeni višini do 30% v enkratnem izplačilu ob začetku izvajanja operacije.

Upravičenci: Na razpisu lahko sodelujejo konzorciji izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti (partnerji), ki so za ureditev medsebojnih obveznosti in razmerij sklenili konzorcijsko pogodbo in so sestavljeni iz najmanj naslednjih partnerjev:

 • štiri lastniško povezana podjetja, od tega najmanj 1 MSP (malo ali srednje veliko podjetje), ki izvajajo raziskovalno in razvojno dejavnost. Na javni razpis se lahko prijavijo le podjetja, ki izpolnjujejo pogoj, da so bila najkasneje do oddaje vloge na javni razpis vpisana v javno evidenco raziskovalnih organizacij, ki izvajajo raziskovalno razvojno dejavnost – SICRIS, na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RepublikeSlovenije (v nadaljevanju: ARRS) in
 • treh raziskovalnih organizacij, ki so lahko javne raziskovalne organizacije v Republiki Sloveniji ali druge raziskovalne organizacije, ki so vodene kot samostojne raziskovalne organizacije v evidencah ARRS in niso ustanovljene po ZGD. Šteje se, da je pogoj treh RO iz te alineje izpolnjen, v primeru, da v konzorciju sodelujejo najmanj tri članice univerze, ki so v evidencah ARRS vodene kot samostojneraziskovalne organizacije.

Na razpis se prijavi eden od konzorcijskih partnerjev s katerim v primeru izbora z ministrstvom podpiše pogodbo o sofinanciranju.

 

Upravičeni stroški:

Stroški storitev zunanjih izvajalcev lahko predstavljajo največ 20% vseh  upravičenih stroškov.

upravičeni so stroški nastali v obdobju od 30.6.2020 in izdatki (plačila) za te stroške nastali od datuma izstavitve zadnjega zahtevka za sofinanciranje, ki je najkasneje 30.9.2020.

Javni izdatki (izplačila MIZŠ) za nastale upravičene stroške lahko nastanejo do 31.12.2021.

 

Rok za oddajo: 15.4.2016 do 12 ure.