SKLOP 2: TRL 6-9

JAVNI RAZPIS ZA “RRI V VERIGHAH IN MREŽAH VREDNOSTI”

SKLOP 1: Spodbujanje za raziskovalno- razvojne projekte (TRL 6-9)

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Datum objave: 29.01.2016

Namen: Namen javnega razpisa je spodbujanje raziskovalno-razvojnih in inovacijskih dejavnosti in inovacijskih dejavnosti v podjetjih ali konzorcijih podjetij v okviru inovativnih RR projektov za razvoj novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev na prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije (S4) zaradi:

 • pospeševanja inovacij
 • skrajšanja časa od ideje do trga
 • krepitev konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja v obstoječih in novih verigah vrednosti
 • povečanje naložb zasebnega sektorja v raziskave in inovacije

Predmet: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja RRI projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerega cilj oz. rezultat mora biti nov ali izboljšan proizvod, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju. Slednje pomeni uporabo proizvoda, procesa ali storitve v njihovi končni obliki in v predvidenih pogojih operativne uporabe.

Prednostna področja S4:

 • pametna mesta in skupnosti
 • pametne zgradbe in dom z lesno verigo
 • mreže za prehod v krožno gospodarstvo
 • trajnostna pridelava hrane
 • tovarne prihodnosti
 • zdravje-medicina
 • mobilnost
 • razvoj materialov kot končnih produktov

Vrednost razpisanih sredstev: 12.000.000 EUR

Višina subvencije: Intenzivnost pomoči, ne glede na vrsto raziskav in ne glede na število partnerjev:

 • velika podjetja:  do 25%
 • srednje velika podjetja: do 35%
 • mikro in mala podjetja: do 45%

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov posamezne operacije mora znašati vsaj 100.000,00 EUR ter največ 500.000,00 EUR

Upravičenci: Upraviučenci so podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ne glede na velikost.Podjetja se lahko prijavijo samostojno ali v konzorciju z drugimi podjetji. Prijavitelj pa mora v obdobju koledarskih let 2012 do vključno 2014 izkazati vlaganja v raziskave in razvoj vsaj v obsegu v vlogi na razpis zahtevanega javnega sofinanciranja.

Upravičenci so tudi podjetja s sedežem v katerikoli drugi državi članici EU, ki ima najkasneje ob prvem črpanju sredstev poslovni naslov podružnice v Republiki Sloveniji.

Javni raziskovalni zavodi niso upravičeni prejemniki in lahko sodelujejo le kot zunanji izvajalci pogodbenih raziskav ter svetovalnih in drugih ustreznih storitev, uporabljenih izključno za RRI projekt.

Izključeni sektorji:

 • sektor ribištva in akvakulture
 • ladjedelništvo
 • proizvodnja in distribucija energije ter energetska infrastruktura
 • premogovništvo
 • primarni sektor kmetijske proizvodnje
 • sektor predelave in trženja kmetijskih proizvodov

Upravičeni stroški:

 • Raziskovalno-razvojne aktivnosti v okviru industrijskih raziskav in/ali eksperimentalnega razvoja (TRL 6-9)
  • stroški osebja (raziskovalci, strokovni in tehnični sodelavci)
  • stroški pogodbenih raziskav
  • posredni stroški (dodatni režijski stroški in drugi stroški poslovanja)

Rok za oddajo: najkasneje do 15.4.2016 do 12 ure