Javni razpis Interreg Slovenija – Hrvaška

Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg  V-A Slovenija-Hrvaška

 

Razpisnik: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Datum objave: 15.01.2016

Predmet: predmet tega javnega razpisa je sofinanciranjeprojektov iz ESRR, ki učinkovito prispevajo k skupnemu cilju programa, ki je: razvoj trajnostnega, varnega in živahnega obmejnega območja s spodbujanjem pametnih pristopov k ohranjanju, mobilizaciji in upravljanju naravnih in kulturnih vrednot v korist ljudi, ki živijo in delajo ali obiskujejo območje. Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki ustrezajo naslednjim prednostnim osem/prednostnim naložbam in ustreznim specifičnim ciljem:

 • prednostna os 2: Ohranjanja in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov
  • Prednostna naložba 6c: Ohranjanje, varstvo, promocija ter razvijanje naravne in kulturne dediščine
   • Specifični cilj: Aktivno ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma.
  • Prednostna naložba 6d: Varovanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami.
   • Specifični cilj: Zaščita in obnova biotske raznovrstnosti in spodbujanje ekosistemskih storitev.
 • prednostna os 3: Zdrava, varna in dostopna obmejna območja
  • Specifični cilj: Krepitev partnerstev med javnimi organi in deležniki za zdrava, varna in dostopna čezmejna območja
Vrednost razpisanih sredstev: 33.087.636,00 EUR

Sredstva bodo razdeljena po prednostnih oseh na način:

Višina subvencije: do največ  85% upravičenih stroškov

Upravičeni projekti: V programu lahko sodelujejo projekti, katerih zaprošeni znesek sredstev ESRR znaša od 100.000  EUR do 2.500.000 EUR. za prednostno os 2 in od 100.000 EUR do 1.000.000 EUR ESRR sredstev za prednostno os 3.

Trajanje projektov: projekti, upravičeni do sodelovanja v programu, so projekti, katerih obdobje izvajanja traja do največ 30 mesecev za prednostno os 2 in do največ 24 mesecev za prednostno os 3.

Programsko območje:

 • V Republiki Sloveniji:  Pomurska regija, Podravska regija, Savinjska regija, Zasavska regija, Posavska regija, regija Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska regija, Primorsko-Notranjska regija, Obalno-Kraška regija;
 • V Republiki Hrvaški: Primorsko-Goranska županija, Istarska županija, mesto Zagreb, Zagrebačka županija, Krapinsko -Zagorska županija, Varaždinska županija, Međimurska županija in Karlovačka županija.
Upravičenci:
 • nacionalni, regionalni in lokalni organi;
 • neprofitne organizacije ustanovljene po javnem ali zasebnem pravu,
 • mala in srednjevelika podjetja

Upravičeni stroški:

 • Stroški osebja
 • Pisarniški in administrativni izdatki
 • Potni in na mestitveni stroški
 • Stroški za zunanje strokovnjake in storitve
 • Izdatki za opremo
 • Izdatki za infrastrukturo in gradnje

Prijavni rok: Prvi rok za predložitev vlog je 11. marec 2016; razpis bo odprt do porabe sredstev.