Sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019 – 2022

Javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019 – 2022 

 

Razpisnik:  Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije 

Datum objave: 29.03.2019

Predmet: Predmet javnega razpisa je dodelitev finančnih spodbud (nepovratnih sredstev) za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, kar vključuje tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z električno energijo ter hranilnikov energije. Finančne spodbude se dodeljujejo kot državne pomoči in so namenjene nakupu in vgradnji naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije.

Predvidena višina nepovratnih sredstev: Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša 10.000.000,00 EUR v obdobju 2019 do 2022. 

Višina sofinanciranja: S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 20 % upravičenih stroškov operacije, vendar ne več kot 200,00 EUR na 1 kW instalirane nazivne električne moči.

Upravičenci: Prijavitelji po tem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah.

Upravičeni stroški so:

  • nakup in vgradnja naprave za pridobivanje električne energije z izrabo sončne energije,
  • nakup in vgradnja hranilnika energije,
  • pripadajoča električna inštalacija in oprema,
  • priprava in izvedba obrtniških in instalacijskih del,
  • strokovni nadzor v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije,
  • stroški informiranja in komuniciranja,
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev.

Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okviru upravičenega namena. Sofinanciranje ne bo odobreno za nakup rabljenih naprav, pilotnih naprav in prototipnih naprav.

Rok prijave:  26.04. 2019, 26. 07. 2019, 28. 02. 2020, 25. 09. 2020