Spodbude za digitalno transformacijo P4D

P4D 2019 – 2023 – Spodbude za digitalno transformacijo MSP

 

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

 

Datum objave: 18.10.2019

 

Predmet: Predmet razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov za zagotovitev tehnične opremljenosti in digitalne transformacije ključnih proizvodnih in poslovnih procesov. Tehnična opremljenost pomeni zagotovitev programske in/ali strojne opreme, ki omogoča digitalno poslovanje in proizvodnjo. Področje digitalne transformacije zajema izboljšave izkušnje kupca, učinkovito zbiranje, obdelavo in vizualizacijo podatkov v podjetju, razvoj procesov in digitalnih rešitev za podporo poslovanja in proizvodnje, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, razvoj digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, razvoj digitalne kulture, vpeljavo kibernetske varnosti in izvedbo projektov industrije 4.0.

 

Namen: Namen razpisa je spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij ter povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih.

 

Cilji javnega razpisa so:

 • izvedba digitalne transformacije v podprtih podjetjih, in sicer z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom;
 • izboljšanje kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih,
 • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih.

 

Okvirna višina sredstev:

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 12.400.000,00 EUR za programsko območje kohezijska regija Vzhodna Slovenija.

Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis obsega proračunska leta 2020, 2021, 2022 in 2023 oziroma traja do porabe sredstev.

 

Upravičenci:  Upravičenci so mikro, mala in srednje velika podjetja, ki:

 • zaposlujejo vsaj 5 oseb,
 • bodo izvajali operacijo na programskem območju kohezijske regije Vzhodna Slovenija.

 

Upravičeni stroški: Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s podprto operacijo. Upravičeni stroški so:

 • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme) in stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljene operacije) oboje skupno do največ 25% vrednosti upravičenih stroškov. V primeru nakupa opreme so upravičeni tudi stroški, povezani z aktiviranjem / instalacijo opreme v tehnološki proces, ki se smatrajo kot upravičen strošek, v kolikor so sestavni del računa nakupa opreme (ne glede na to, ali so navedeni eksplicitno ali ne);
 • stroški storitev zunanjih izvajalcev (stroški usposabljanja, svetovanja in ostali stroški storitev povezani z izvedbo digitalne transformacije). Upravičenec lahko uveljavlja zgolj stroške storitev usposabljanja in svetovanja s strani zunanjega izvajalca izbranega iz kataloga strokovnjakov, objavljenem na spletni strani Digitalnega inovacijskega stičišča (https://dihslovenia.si/strokovnjaki/);
 • stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za zaposlene, ki delajo na prijavljeni operaciji. Upravičenec lahko uveljavlja strošek enega zaposlenega zadolženega za razvoj in izvedbo digitalne transformacije (zaposleni, ki razišče notranje procese, ugotavlja, katere procese je potrebno delno ali v celoti spremeniti ter preuči in predlaga nove procese in tehnologije ter skrbi za načrtovano uvedbo potrebnih sprememb) ter stroške zaposlenih strokovnih in tehničnih sodelavcev pri izvedbi digitalne transformacije (zaposleni, ki skladno z navodili izvajajo naloge na področju digitalne transformacije);
 • posredni stroški, ki predstavljajo največ 15% stroškov plač za zaposlene.

Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek. Prav tako med upravičene stroške ne spadajo cestna transportna sredstva in stroški izdelave digitalne strategije. 

Višina sofinanciranja:  Minimalna višina upravičenih stroškov operacije je 50.000 EUR. Načrtovana skupna višina sofinanciranja upravičenih stroškov operacije lahko znaša najmanj 30.000 EUR ter največ 100.000  EUR. Intenzivnost pomoči znaša do 60 % upravičenih stroškov. 

 

Roki za prijavo: Roki za predložitev vlog so:

 • 18. 11. 2019 in 20. 12. 2019, za pridobitev sredstev v letu 2020,
 • 1. 4. 2020, 1. 6. 2020 in 1. 9. 2020, za pridobitev sredstev v letu 2021,
 • 1. 4. 2021, 1. 6. 2021 in 1. 9. 2021, za pridobitev sredstev v letu 2022 in
 • 1. 4. 2022, 1. 6. 2022 in 1. 9. 2022, za pridobitev sredstev v letu 2023.