Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 2.0

Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 2.0

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT)

Datum objave: 10.07.2017

Predmet: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij podjetij, ki so uvedla učinkovito ravnanje z viri, in katerih cilj oz. rezultat mora biti nov ali izboljšan proizvod ali storitev na področju predelave ali obdelave lesa (delež lesa več kot 50%).

Upravičeni stroški razpisa:

  • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme, novih strojev, novih proizvodnih zgradb) do 80% celotnih upravičenih stroškov projekta,  
  • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (nakup programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljenega projekta in blagovne znamke) do 20 % vrednosti celotnih upravičenih stroškov projekta,  
  • stroški plač novo zaposlenih (nova zaposlitev povezana z izvedbo začetne investicije).

Predvidena višina razpisanih nepovratnih sredstev: 5.045.389,08 EUR, od tega za:

– leto 2017: 2.000.000,00 EUR

– leto 2018: 3.045.389,08 EUR

Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov: vsaj 50.000,00 EUR ter največ 500.000,00 EUR.

Višina sofinanciranja:

  • srednje velika podjetja: vzhodna Slovenija 35 %, zahodna Slovenija 25% vseh upravičenih stroškov
  • mikro in mala podjetja: vzhodna Slovenija 45 %, zahodna Slovenija 35% vseh upravičenih stroškov

Posebni pogoji za prijavitelje:

  • prijavitelj je bil ustanovljen pred 1.1.2015
  • prijavitelj je imel delež kapitala v obveznostih do virov sredstev oz. skupni pasivi v enem od zadnjih dveh let (2015 ali 2016) nad 25%
  • prijavitelj je ustvarjal promet iz dejavnosti C16 ali C31 v letih 2015 in 2016.

Čas trajanja izvedbe projekta: 

Vsa plačila za upravičene stroške projekta v letu 2017 morajo biti izvedena najkasneje do 31. 10. 2017, ko je tudi rok za oddajo zahtevka za izplačilo za odobrena sredstva v letu 2017, oz. do 30. 9. 2018 za upravičene stroške projekta v obdobju od 1. 11. 2017 do 30. 9. 2018, ko je tudi rok za predložitev zadnjega zahtevka za izplačilo.

 

Rok za oddajo vlog na MGRT: 16.8.2017