Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0

P4L 2019 – Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0  

 

Razpisnik: Javni sklad RS za podjetništvo (SPS)

Datum objave: 12.07.2019

Predmet:  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij podjetij, ki bodo uvedla učinkovito ravnanje z viri in katerih cilj oz. rezultat mora biti uvedba ali povečanje proizvodnje polproizvodov na področju predelave ali obdelave lesa. Gre za proizvode iz lesnih tvoriv, ki predstavljajo vhodne surovine za izdelke višje dodane vrednosti oziroma izdelke na višji stopnji tehnološke zahtevnosti. To so lesne plošče vseh vrst, mizarske plošče, lepljeni tramovi, lepljene plošče in nosilci, furnir, vezane plošče, lameliran les, decimirani elementi ipd.

Predvidena skupna višina razpisanih sredstev: Okvirna skupna višina sredstev je 8.369.659,68 EUR

Upravičenci:  

Mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge.

Višina financiranja: 

 • od 250.000 EUR do 2.500.000 EUR. 

Pogoji kandidiranja:

 • Vlagatelji morajo biti locirani na območju vzhodne kohezijske regije in na tem območju izvajati aktivnost operacije.
 • Podjetje ne sme biti v težavah.
 • Podjetje ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči.
 • Vlagatelj nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključeni sektor.
 • Vlagatelj mora v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo.
 • Rezultat operacije (polproizvodov) mora biti tržno naravnan.

Vlagatelji:

 • So podjetja, ki bodo uvedla oz. povečala proizvodnjo polproizvodov na področju predelave lesa,
 • Registrirano morajo imeti dejavnost znotraj oddelka C16 Obdelava in predelava lesa ali C31 Proizvodnja pohištva,
 • So se registrirala oz. priglasila pri pristojnem organu do vključno 31.12.2017.

 

Upravičeni stroški:

 • Nakup opredmetenih o snovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme in novih strojev).
 • Nakup neopredmetenih o snovnih sredstev  nakup nove programske opreme).
 • Stroški storitev zunanjih izvajalcev (stroški transporta, montaže in zagona).
 • Stroški plač.

Roki za oddajo: Roki za predložitev vlog so 29. 8. 2019, 23. 10. 2019, 15. 1. 2020 in 6. 4. 2020.