Tretji javni razpis za subvencioniranje obrestne mere

Tretji javni razpis za subvencioniranje obrestne mere za komercialne kredite, v okviru programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico

Razpisnik: Mariborska razvojna agencija

Datum objave: 28.08.2015

Namen: subvencioniranje obrestne mere za obstoječe kredite mikro, malih in srednje velikih gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov ter zadrug. Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo na območju občin Kungota, Hoče-Slivnica, mestne občine Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi.

 Vrednost razpisanih sredstev: 1.618.744 EUR

 Višina subvencije: do 50% skupne obrestne mere za kredite, ki v času izvajanja še niso zapadli in hkrati najmanj 2.000 EUR in največ 35.000 EUR

Upravičenci: mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, samostojni podjetniki ter zadruge, ki imajo na dan oddaje vloge na razpis vsaj 6 mesecev sedež podjetja ali njegov registriran del (obrat, podružnica, ipd) na območju občin Kungota, Hoče-Slivnica, mestne občine Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi.

Do prijave na javni razpis niso upravičeni:

 • javna podjetja v občinski ali državni lasti;
 • podjetja, ki imajo registrirano dejavnost na področju ribištva in ribogojstva;
 • podjetja, ki delujejo na področju pridelave kmetijskih pridelkov;
 • podjetja, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov kadar;
 • podjetja, ki poslujejo ali imajo registrirano dejavnost na področju premogovništva;
 • tisti, ki z osebnim delom samostojno opravljajo umetniško ali kakšno drugo kulturno dejavnost ali dejavnost na področju medijev in so skladno z zakonom vpisane v register samostojnih dejavnosti;
 • tisti, ki opravljajo odvetniško ali notarsko dejavnost v skladu z zakonom;
 • tisti, ki ustvarijo večino prihodkov s področja trgovine;
 • tisti, ki opravljajo glavno dejavnost, razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede:
 1. K- Finančne in zavarovalniške dejavnosti
 2. L- Poslovanje z nepremičninami
 3. Q -Zdravstvo in socialno varstvo
 4. R 92 -Prirejanje iger na srečo

 

Upravičeni stroški:

 • plačane obresti v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2015 za komercialne kredite, ki do roka za oddajo vlog še ne bodo zapadli. Vlagatelji morajo imeti poravnane vse obveznosti iz naslova kredita (odplačilo glavnice in obresti).

Neupravičeni do sofinanciranja so leasingi, odkupi terjatev, factoring krediti ter krediti, ki so bili najeti z namenom nakupa stanovanjskih objektov, vozil, kot posojilo drugim podjetjem ali fizičnim osebam ter za nakup vrednostnih papirjev.

Rok za oddajo: 18.09.2015 do 14. ure