Financiranje tehnološko-razvojnih projektov (Nov program)

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje tehnološko-razvojnih projektov

Razpisnik:

SID banka

Datum objave: 04.02.2016
Namen:
Namen programa SID banke je spodbujanje podjetij vseh velikosti
k razvijanju in uvajanju tehnoloških inovacij.
Vrednost razpisanih sredstev: 55.180.558,33 EUR
Upravičenci: Mikro, mala, srednjevelika in velika  podjetja
Višina kredita: 200.000 EUR –18.750.000 EUR oz. največ 75% investicije
Obrestna mera:

Pogodbena obrestna mera je sprejemljiva in enaka seštevku referenčne obrestnemere 6-mesečni EURIBOR in nespremenljivega pribitka, ki ga določi SID banka glede na oceno kreditne kvalitete kreditojemalca po metodologiji SID banke in ostale parametre določanja zadevnega pribitka*

*informativna obrestna mera za običajno kakovost zavarovanja znaša 6-mesečni EURIBOR+1,3% p.a.

Ročnost kredita: 4-7 let z vključenim do 2 letnim moratorijem
Upravičeni stroški:
Primerni izdatki regionalne pomoči za naložbe so:
  • opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva;
  • pridobitev nadomestnih opredmetenih osnovnih sredstev.
Primerni izdatki in stroški pomoči za raziskovalne in razvojne projekte so:
  • nakazane plače osebju (raziskovalci, tehniki in drugo podporno osebje);
  • obračunane amortizacije instrumentov in opreme v lasti kreditojemalca;
  • plačila za pogodbene raziskave;
  • plačila za svetovalne in druge ustrezne stroitve;
  • plačila dodatnih režijskih stroškov;
  • plačila materiala, ki se porabi izključno zaradi izvajanja projekta.
Predmet zavarovanja: Zaloge, terjatve, osnovna sredstva, vrednostni papirji.
Veljavnost programa: Skrajni rok za odobritev kredita je 31.12.2016.

Rok za oddajo vloge za financiranje se izteče 31.10.2016.
Skrajni rok za črpanje kredita po programu SID banke je 31.12.2016