Tehnološko razvojni projekti – SMER+

Javni razpis za spodbujanje tehnološko razvojnih projektov v letih 2013 in 2014-SMER+

 

 

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije.

Datum objave: 01.02.2013

Namen: namen javnega razpisa je s sofinanciranjem spodbujati podjetja, da s pospešenim vlaganjem lastnih sredstev v raziskovalno razvojno dejavnost dvignejo tehnološko zahtevnost  in dodano vrednost svojih izdelkov, ki za podjetje pomeni tehnološki preskok in dvig dodane vrednosti svojih izdelkov oziroma storitev in tako okrepijo konkurenčni položaj na globalnih trgih, zagotavljajo trajnostni razvoj, višjo dodano vrednost in dobičke.

Predvidena višina nepovratnih sredstev:

 • od 100.000,00 do 400.000,00 EUR, če je prijavitelj mikro, malo ali srednje veliko podjetje,
 • od 200.000,00 do 1.000.000,00 EUR, če je prijavitelj veliko podjetje.

Višina sofinanciranja:

Sofinancirali se bodo uveljavljani in izkazani upravičeni stroški.

Osnovni odstotek sofinanciranja je:

–        45 %, če je prijavitelj mikro ali malo podjetje,

–        35 %, če je prijavitelj srednje veliko podjetje,

–        25 %, če je prijavitelj veliko podjetje.


V primeru, da gre za razvojni projekt, ki je predmet sodelovanja med podjetji ali čezmejnega sodelovanja z vsaj enim MSP, ali da gre za sodelovanje podjetja z raziskovalno organizacijo, ki krije vsaj 10% upravičenih stroškov, je odstotek sofinanciranja:

–       60 %, če je prijavitelj mikro ali malo podjetje,

–       50 %, če je prijavitelj srednje veliko podjetje,

–       40 %, če je prijavitelj veliko podjetje.


Upravičenci: na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, ki:

 • so bili  registrirani pred letom 2010;
 • so imeli v letu pred objavo javnega razpisa vsaj 5 (pet) zaposlenih;
 • so vpisani v evidenco ARRS – SICRIS;
 • niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije ali postopku izbrisa brez likvidacije;
 • niso bila na dan 31. 12. v letu pred objavo javnega razpisa v stanju insolventnosti;
 • ne prejemajo niti niso v postopku pridobivanja finančne pomoči države za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah;
 • niso za isti namen, ki vsebuje elemente državnih pomoči, že sofinancirani iz javnih virov;
 • nimajo neporavnanih obveznosti do države;
 • niso na seznamu subjektov, za katere velja omejitev po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije;
 • so v letu 2011 presegli povprečno dodano vrednost na zaposlenega v panogi na ravni oddelka SKD (A11) in jim delež čistih prihodkov od prodaje na tujem trgu v celotnih čistih  prihodkih od prodaje v letu 2011 presega 30 %.

Upravičeni stroški so:

po tem razpisu so upravičeni tisti stroški, ki so nastali od prejema sklepa o izbiri (oz. od datuma začetka projekta, če je ta kasnejši) do 30.10.2014 (oziroma do dneva zaključka projekta, če se ta zaključi prej) in so  prikazani v naslednji tabeli:

Skupina upravičenega stroška

Vsebina skupine upravičenega stroška

Zahtevana dokazila o stroških in izdatkih (plačilih)

Stroški osebja, raziskovalcev, tehnikov in ostalega podpornega osebja

Stroški bruto plač, dajatev na plače (bruto 2) in ostali stroški dela zaposlenih, izraženi z opravljenimi urami na projektu, ovrednotenimi z vrednostjo urne postavke, ki lahko znaša največ do 20,63 EUR, oz. v skladu z veljavnimi pravili ARRS, največje število priznanih raziskovalnih ur na raziskovalca na leto je 1700 ur. Prejemnik lahko uveljavlja le ure, ki jih je posameznik dejansko opravil za izvajanje projekta. Uveljavljanje v odstotkih njegovega dela ni dovoljeno.

dokazila o stroških so plačilne liste in obračuni opravljenih ur na projektu (prikazane opravljene ure po posameznikih, ovrednotene največ do višine 20,63 EUR na uro, oz. v skladu z veljavnimi pravili ARRS) ali izjave zaposlenih o opravljenih urah za potrebe projekta in višini urne postavke,

dokazilo o izdatkih (plačilih) so izpiski transakcijskih računov ipd., iz katerih so razvidna nakazila plač in drugih stroškov dela ter obračuni povračil stroškov zaposlenim.


Stroški instrumentov, opreme in zemljišč ter zgradb

Stroški instrumentov, opreme in zemljišč ter zgradb. Upošteva se zgolj amortizacija, ki se izračuna po stopnjah za obdobje trajanja projekta, v skladu zakonodajo.

dokazila o stroških so obračuni amortizacije opreme in instrumentov, za katero uveljavljate amortizacijo, – dokazila o izdatkih (plačilih) so izpiski transakcijskih računov ipd., iz katerih so razvidna plačila računov

Stroški svetovanja in  drugih storitev

Stroški pogodbenih raziskav, tehnično znanje in patenti (storitev zunanjih izvajalcev, ki nastanejo pri izvajanju posameznih aktivnostih projekta, stroški avtorskih honorarjev stroški povezani s tehničnim znanjem in patenti).

dokazila o stroških so prejeti računi o opravljenih storitvah,

dokazilo o izdatkih (plačilih) so izpiski transakcijskih računov ipd., iz katerih so razvidna plačila računov in nakazila povračil stroškov zunanjim izvajalcem

Režijski in ostali stroški

Drugi stroški, ki niso posebej opredeljeni v prejšnjih skupinah, njihov nastanek pa je neposredno povezan z izvajanjem aktivnosti projekta (potni stroški, stroški režije,  energentov, usposabljanje, stroški administracije, računovodskih, pravnih in drugih storitev ter drugi operativni stroški)

Dokazila niso potrebna, strošek pa lahko predstavlja do 7% zneska sofinanciranja upravičenih stroškov projekta.Rok prijave:

 • 12.3.2013