Sofinanciranje tržnih raziskav v letih 2016 in 2017

Javni razpis sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih v letih 2016 in 2017

 

Razpisnik: SPIRIT Slovenija, javna agencija

 

Datum objave: 01.07.2016

Namen: Namen javnega razpisa je, da se s sofinanciranjem tržnih raziskav na tujih trgih izvoznim podjetjem, ki vstopajo na nov tuj trg oz. širijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih, olajšajo odločitve pri vstopu oz. načinu vstopa na izbran tuj trg ter znižuje vstopne stroške.

Upravičenci: mala in srednja podjetja , posebno tista, ki šele želijo začeti mednarodno poslovati in tista, ki želijo dvoje poslovanje diverzificirati na nove proizvode in/ali nove tuje trge oz. širiti obstoječe dejavnosti na tujih trgih.

Posebni pogoji, ki jih morajo upravičenci  izpolnjevati:

  • podjetje je na dan 31.12.2015 zaposlovalo najmanj 5 oseb za polni delovni čas,
  • podjetje je prisotno na tujih trgih, pri čemer se šteje da je podjetje realiziralo vsaj 3% prodaje na tujih trgih v letu 2015 in/ali ima kapitalske deleže v podjetjih na tujih trgih na dan oddaje vloge.

 

Upravičeni stroški:

  • strošek/izdatek svetovalnih storitev, vezanih na izdelavo tržne raziskave, ki jih zagotavlja zunanji izvajalec z ustreznimi referencami.

 

Višina sofinanciranja: 50% upravičenih stroškov oz. največ 4.500,00 EUR. 

 

Višina sredstev: 250.000 EUR

 

Rok za prijavo:

  •  za prvo odpiranje: 18.08.2016 do 13:00 ure
  • za drugo odpiranje: 21.01.2017 do 13:00 ure
  • za tretje odpiranje: 02.06.2017 do 13:00 ure