Sofinanciranje turističnih produktov 2016-2018

Javni razpis za sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva (2016 – 2018)

 

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Datum objave: 10.06.2016

Predmet: Predmet razpisa je sofinanciranje izvedbe aktivnosti za razvoj in promocijo novih in inovativnih turističnih proizvodov turističnega gospodarstva, ki temeljijo na principih trajnostnega razvoja ter s tem okrepiti konkurenčnost in kakovost na vseh področjih in na vseh ravneh slovenskega turizma. Pri aktivnostih vezanih na umestitev turističnega proizvoda na trg je poudarek na digitalnih vsebinah.

 Predvidena skupna višina razpisanih sredstev:  4.199.142,18 EUR

Vzhodna kohezijska regija

Proračunska postavka

Leto 2016

Leto 2017

Leto 2018

160071 – PN3.2 – Razvoj turizma-14-20-V-EU

687.960,75 

917.281,01 

917.281,02 

160072 – PN3.2 – Razvoj turizma-14-20-V-slovenska udeležba

91.728,09 

122.304,13 

122.304,13 

Skupaj

779.688,84 

1.039.585,14 

1.039.585,15 

 

Zahodna kohezijska regija

Proračunska postavka

Leto 2016

Leto 2017

Leto 2018

160073 – PN3.2 – Razvoj turizma-14-20-Z-EU

312.039,25 

416.052,32 

416.052,32 

160074 – PN3.2 – Razvoj turizma-14-20-Z-slovenska udeležba

53.492,50 

71.323,33 

71.323,33 

Skupaj

365.531,75 

487.375,65 

487.375,65 

 

Upravičenci: Upravičenci do sredstev po tem razpisu so gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge s področja turizma (MSP).

V kolikor je v projekt razvoja novega ali inovativnega turističnega proizvoda vključenih več MSP-jev, se kot upravičenec po tem razpisu smatra nosilec projekta (prijavitelj vloge), ki mora imeti tudi prevladujoči vpliv pri implementaciji projekta. Upravičenec bo kot edini pogodbeni partner z ministrstvom deležen pravic in obveznosti iz naslova tega razpisa

Upravičeni stroški so:

  • svetovanje (do največ 30% skupnih stroškov projekta);
  • oblikovanje (grafična podoba vsebin);
  • digitalna prenova obstoječih ali vzpostavitev novih digitalnih komunikacijskih orodij;
  • oglaševanje;
  • specializacija.

Obdobje upravičenosti od dneva oddaje vloge do 15.10.2018.

Višina sofinanciranja: do 70% upravičenih stroškov vendar največ do 200.000 EUR

Minimalna vrednost upravičenih stroškov projekta je 30.000 EUR

Rok za oddajo: 10.08.2016