Ugodno financiranje – B2

Javni razpis za financiranje obratnih sredstev in opreme za obdelovalce in predelovalce lesa – B2 2018 

 

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad 

Datum objave: 14.12.2018

Predmet: Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada projektom na področju obdelave in predelave lesa na območju Republike Slovenije, s ciljem spodbujanja razvoja slovenske lesno predelovalne industrije (podprogram B2) s sofinanciranjem nakupa hlodovine vseh vrst in kakovosti, ki je nastala kot posledica številnih ujm in neurij na območju Republike Slovenije, stroškov dela in nakupa opreme ali delovnih strojev.

Predvidena višina sredstev: 3.800.000,00 EUR.

Upravičenci: mikro, mala,  srednje velika in velika podjetja, ki:

 • so registrirana kot gospodarska družba, samostojni podjetnik ali zadruga;
 • imajo registrirano glavno ali stransko dejavnost znotraj klasifikacije C16 ter C31 (razen razreda C31.03. – proizvodnja žimnic); 
 • so bila ustanovljena pred 1.7.2018 

Upravičeni stroški so: 

Kategorija stroškov  Omejitev na posamezni kategoriji stroškov 
nakup hlodovine vseh vrst in kakovosti 
 • ki se je pojavila na tržišču kot posledica ujm in neurij na območju Republike Slovenije,
 • z namenom predelave in obdelave na območju Republike Slovenije.
stroški dela 
 • stroški plač in povračil v zvezi z delom na projektu, ki vključujejo stroške bruto plače,
 • povečane za prispevke delodajalca (bruto bruto plača) za polno zaposleno osebo na projektu,
 • če delodajalec ne povrne teh stroškov iz drugih virov (npr. boleznina nad 30 dni …)
nakup opreme in delovnih strojev z montažo in prevozom 
 • stroji in oprema so lahko ne glede na velikost podjetja tudi rabljeni, vendar proizvedeni po 1. 1. 2014

Do sofinanciranja so upravičeni stroški, ki so nastali v obdobju od  1. 7. 2018 do 31. 12. 2019.

Višina financiranja:  Delež sofinanciranja s strani Sklada je do vključno 75% upravičenih stroškov projekta, preostalih 25% mora vlagatelj zagotoviti v obliki lastnega deleža.

Najnižja zaprošena vrednost posojila je 5.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev pa 500.000,00 EUR.

Posojilni pogoji: 

 • obrestna mera: referenčna obrestna mera (ROM) + pribitek 0,5% letno
 • doba vračila posojila: do 60 mesecev z možnostjo do 24 mesecev moratorija
 • oblika zavarovanja: 

Rok za oddajo: 31.05.2019 oz. do porabe sredstev