Ukrep 112 (2013)

Javni razpis za ukrep 112 – Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2013

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Rebublike Slovenije.

Datum objave: 26.04.2013.

Namen: predmet javnega razpisa je enkratna finančna pomoč mladim prevzemnikom kmetij za prvi lastniški prevzem kmetije.

Predvidena višina nepovratnih sredstev: 5.000.000 EUR

Višina sofinanciranja: je odvisna od izpolnjevanja pogojev in doseženih točk.

Upravičenci: vlagatelji so fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območju Republike Slovenije, so starejši od 18 let in mlajši od 40 let oziroma, ki dopolnijo 40 let v letu prijave na javni razpis in prvič prevzamejo kmetijo.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj na dan oddaje vloge:

    • mora biti starejši od 18 let in mlajši od 40 let oziroma, ki je dopolnil 40 let v letu oddaje vloge na javni razpis;

Najkasneje na dan oddaje vloge na javni razpis:

b.) mora postati lastnik kmetije, ki obsega najmanj 3 ha primerljivih kmetijskih površin, kamor spada tudi gozd ali

c.) lastnik kmetije, ki ima v reji ali lasti najmanj:

– 1000 pitancev perutnine ali 200 puranov v turnusu ali 400 nesnic,

– 50 plemenskih samic oziroma 200 pitancev v turnusu, če redi kunce za meso,

– 6 glav velike živine (v nadaljnjem besedilu: GVŽ) za vzrejo istovrstnih živali,

– 40 čebeljih družin ali

d.) mora vlagatelj, ki ima del svojih zemljišč izven območja Republike Slovenije in zaradi tega ne izpolnjuje vstopnega kriterija 3ha PKP, v vlogi na javni razpis, izkazati primeren bruto prihodek iz kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti. Vlagatelj mora postati nosilec in lastnik kmetije, ki obsega kmetijska in gozdna zemljišča v Republiki Sloveniji. V tem primeru mora imeti vlagatelj na prevzeti kmetiji stalno ali začasno prebivališče.

Rok prijave:

27.05.2013