Ukrep 121-novi izzivi

III. Javni razpis za ukrep 121 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2013 za naložbe na področju novih izzivov


Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije

Datum objave: 29.03.2013

Namen: namen javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 121 v okviru PRP 2007–2013 za naložbe  kmetijskih gospodarstev namenjene prilagoditvam na nove izzive v kmetijstvu.

Predvidena višina nepovratnih sredstev: 8.000.000 EUR, od tega:

– 5.000.000  EUR za namen A (naložbe povezane z mlečno proizvodnjo);

– 3.000.000  EUR za namen B (ostale upravičene naložbe).


Višina sofinanciranja: stopnja pomoči od 40% do 70% upravičenih stroškov.


Upravičenci: so nosilci dejavnih kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na ozemlju RS, ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev.


Upravičeni stroški:

  • naložbe v hleve in pripadajočo opremo (oprema za proizvodnjo, krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka, mesa in jajc ter rejo živali (Namen A in Namen B);
  • naložbe v skladišča za krmo in pripadajočo opremo (Namen A);
  • naložbe v nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajočo opremo (Namen B);
  • nakup kmetijske mehanizacije ter strojne in transportne opreme, namenjene za primarno kmetijsko pridelavo oziroma storitve s kmetijsko mehanizacijo (Namen A in Namen B);
  • nakup in postavitev mrež proti toči (Namen B);
  • naložbe v postavitev pašnikov ter obore za nadzorovano pašo domačih živali in gojene divjadi (Namen A);
  • naložbe v namakalno infrastrukturo na kmetijskih gospodarstvih, kamor spada tudi namakalna oprema, ki je lahko samostojna naložba, in v gradnjo pripadajočih vodnih virov (Namen B);
  • naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za potrebe kmetijskega gospodarstva (Namen A in Namen B);
  • naložbe v cestno in vodno infrastrukturo, kamor spada tudi vodovodna infrastruktura na kmetijskih gospodarstvih (Namen A in Namen B).


Rok prijave:

do vključno 15.05.2013