ukrep 123 – podjetja

Javni razpis iz naslova ukrep 123 – Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode za leto 2013

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije

Datum objave: 26.4.2013

Namen: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 123- dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom.

Predvidena višina nepovratnih sredstev: do 14.000.000 EUR, od tega:

  •  8.000.000 EUR za namen A (predelava kmetijskih proizvodov, predelava živil in kombinirana predelava tako kmetijskih proizvodov kot tudi živil);
  • 6.000.000 EUR za namen B (prva stopnja predelave lesa).

Višina sofinanciranja: stopnja pomoči od 25% do 60% upravičenih stroškov.

Upravičenci: vlagatelji na ta javni razpis so lahko:

  • gospodarske družbe,
  • samostojni podjetniki posamezniki,
  • zadruge ali
  • zavodi.

Upravičeni stroški:

  • nakup nepremičnin;
  • novogradnja, rekonstrukcija in investicijsko vzdrževanje nepremičnin;
  • stroški nakupa novih strojev, opreme in naprav;
  • splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe in izpolnjevanjem obveznosti iz naslova tega javnega razpisa.

Rok prijave:

do vključno 12.06.2013