Ukrep 123

Javni razpis iz naslova ukrepa 123 – Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za kmetije, kmetije z dopolnilno dejavnostjo ter agrarne in pašne skupnosti za leto 2013


Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije

Datum objave: 15.2.2012

Namen: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 123- dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom.


Predvidena višina nepovratnih sredstev: 4.000.000 EUR, od tega:

– 3.000.000 EUR za namen A (predelava kmetijskih proizvodov, predelava živil in kombinirana predelava tako kmetijskih proizvodov kot tudi živil);

– 1.000.000 EUR za namen B (prva stopnja predelave lesa).


Višina sofinanciranja: stopnja pomoči od 45% do 60% upravičenih stroškov.


Upravičenci: vlagatelji na ta javni razpis so lahko:

  • kmetije, ki se ukvarjajo s pridelavo oz. predelavo;
  • kmetije z dopolnilno dejavnostjo ali
  • agrarne in pašne skupnosti v zasebni lasti, na podlagi pogodbe, na katerih se izvaja predelava mleka.

Do podpore so upravičeni vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje za mikro podjetja.


Upravičeni stroški:

  • nakup nepremičnin;
  • novogradnja, rekonstrukcija in investicijsko vzdrževanje nepremičnin;
  • stroški nakupa novih strojev, opreme in naprav;
  • splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe in izpolnjevanjemobveznosti iz naslova tega javnega razpisa.


Rok prijave:

do vključno 03.04.2013