Ukrep-312

Javni razpis za ukrep 312 –  Podpora ustanavljanju in razvoju mikropodjetij za leto 2012

 

 

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Rebublike Slovenije.

Datum objave: 8.12.2012

Namen: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 312-podpora ustanavljanju in razvoju                                                                                                mikropodjetij v okviru PRP 2007-2013.

Predvidena višina nepovratnih sredstev: do 9.000.000 EUR.

Višina sofinanciranja: je odvisna od izpolnjevanja pogojev in doseženih točk.

Upravičenci: Do sredstev so upravičena mikropodjetja, ki so:

  • samostojni podjetnik posameznik,
  • gospodarska družba,
  • zadruga ali
  • zavod.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj na dan oddaje vloge:
Vlagatelj ne sme imeti sedež dejavnosti in izvajati investicijo na naslovu aktivnega kmetijskega gospodarstva in v naseljih, ki imajo status mesta. v skladu s predpisi.

Predmet podpore v okviru tega javnega razpisa je naložba v naslednje dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) SURS:

–          oddelek 13 Proizvodnja tekstilij;

–          oddelek 14 Proizvodnja oblačil;

–          oddelek 15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov;

–          oddelek 16 Obdelava in pridelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute,                                      slame in protja razen pohištva (razen za določene izdelke objavljene na                                          spletni strani, http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si);

–          oddelek 17 Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja;

–          oddelek 21 proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov;

–          oddelek 22 Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas;

–          oddelek 23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov;

–          oddelek 25 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav;

–          oddelek 26 Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov,

–          oddelek 27 Proizvodnja električnih naprav;

–          oddelek 28 Proizvodnja drugih strojev in naprav

–          oddelek 29 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic,

–          razred 30.99 Proizvodnja vprežnih in drugih vozil;

–          oddelek 31 Poizvodnja pohištva;

–          oddelek 32 Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti;

–          oddelek 33 Popravila in montaža strojev in naprav;

–          področje D Oskrba z električno energijo, plinom in paro;

–          področje E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja;

–          oddelek 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti;

–          oddelek 75 Veterinarstvo;

–          področje P izobraževanje (razred 85.10, 85.52, 85.59);

–          področje Q Zdravstvo in socialno varstvo (oddelek 87 in 88);

–          podrazred 96.090 Čuvanje, oskrba in nega hišnih živali.


Upravičeni stroški:

  • gradbeno obrtniška dela;
  • nakup nove opreme za namen iz ukrepa, vključno z informacijsko komunikacijsko tehnologijo –IKT  in računalniško programsko opremo;
  • posebno usposabljanje za opravljanje dejavnosti;
  • priprava vloge in poslovnega načrta, pridobitev gradbene dokumentacije ter priprava zahtevkov za izplačilo, ki so povezani s pripravo in
  • izvedbo projektov ter lahko predstavljajo vrednost v deležu do vključno 5 odstotkov skupne priznane vrednosti naložbe.

Rok prijave:

  • do vključno 16.1.2013