Ukrep 4.1. – gorske kmetije

6. Javni razpis za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016 za gorske kmetije

 

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano

Datum objave: 25.11.2016

Predmet:  naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi zahtevam kmetovanja na gorskih območjih

Predvidena višina razpisanih sredstev: znaša do vključno 8.000.000 EUR. Od tega:

 • 500.000 EUR za majhne naložbe (sklop A),
 • 6.000.000 EUR za enostavne in zahtevne naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov posameznikov, oziroma skupino kmetov iz tretje alineje 11. točke 3. poglavja tega javnega razpisa (sklop B) ter
 • 1.500.000 EUR za enostavne in zahtevne naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C)

Višina sofinanciranja: od 30 % do 50%

Najnižji znesek javne podpore je 1000 eur na vlogo v primeru naložb, namenjenih zaščiti čebeljih panjev pred medvedi, in 2000 eur na vlogo pri drugih vrstah naložb.

Upravičenec: nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG) in opravlja kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji ter ima svoje kmetijsko gospodarstvo uvrščeno v gorsko območje v skladu s Pravilnikom o razvrstitvi kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (Uradni list RS, št. 12/15; v nadaljnjem besedilu: pravilnik o OMD).

 

Upravičeni stroški:

 • tehnološke posodobitve objektov namenjenih reji domačih živali ter objektov za skladiščenje krme,
 • ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila,
 • ureditev greznic in čistilnih naprav,
 • nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme,
 • nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme,
 • ureditev trajnih nasadov,
 • nakup in postavitev mrež proti toči,
 • ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi,
 • izvedbo agromelioracij,
 • zaščito čebeljih panjev pred medvedi,
 • ureditev cestnih, vodnih oziroma vodovodnih ter energetskih priključkov do javne infrastrukture,
 • ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika (v nadaljnjem besedilu: ZNS), ter nakup in postavitev namakalne opreme, ki je lahko samostojna naložba na gorskih območjih.

 

Rok prijave: od 19. 12. 2016 do vključno 08.03. 2017