Ukrep 4.1. – vodovarstvena območja

3. Javni razpis 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, za naložbe namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave na vodovarstvenih območjih

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano

Datum objave: 10.06.2016

Predmet: Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave na vodovarstvenih območjih.

Predvidena višina razpisanih sredstev: 4.000.000 EUR, od tega:

  • 500.000 EUR za majhne naložbe (sklop A);
  • 1.750.000 EUR za enostavne in zahtevne naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov posameznikov (sklop B);
  • 1.750.000 EUR za enostavne in zahtevne naložbe samostojnih podjetnikov  in pravnih oseb (sklop C).

Višina sofinanciranja: od 30 % do 50%

Upravičenci: do podpore so upravičeni nosileci kmetijskega gospodarstva, so  vpisan v Register kmetijskih gospodarstev  in opravljajo kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji ter ima sedež podjetja ali lokacijo kmetijskega gospodarstva oziroma se lokacija naložbe nahaja na vodovarstvenih območjih, ki so bila določena s predpisi Vlade Republike Slovenije.

Upravičeni stroški:

  • stroški ureditve ali vzdrževanje nepremičnin za kmetijsko dejavnost nakup pripadajoče opreme za kmetijsko proizvodnjo, ureditev greznic in čistilnih naprav, nakup informacijsko-komunikacijske tehnologije (v nadaljnjem besedilu: IKT) in strojne opreme. Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se priznavajo tudi stroški dobave gotovih elementov, njihovega prevoza in montaže ter stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del;
  • nakup nove kmetijske mehanizacije ter strojne in transportne opre me za prevoz živali in surovin;
  • stroški naložb, namenjenih učinkoviti rabe energije;
  • stroški pridobivanja energije iz obnovljivih virov energije na kmetijskih gospodarstvih;
  • prispevek v naravi kot lastno delo in material upravičenc;
  • splošni stroški , ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložb.

Rok prijave:  07.09.2016