Ureditev gozdne infrastrukture

Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture za leto 2016

 

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano

Datum objave: 29.02.2016

Predmet: Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak.

Predvidena višina razpisanih sredstev: 3.500.000 EUR

Višina sofinanciranja: Stopnja javne podpore v okviru te operacije je 50% upravičenih stroškov.

Najnižji znesek javne podpore v okviru te operacije je 500 EUR na eno vlogo.

Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova te operacije pridobi največ 500.000 EUR javne podpore.

Upravičenci: do podpore so upravičeni:

  • lastnik gozda, v katerem se izvede naložba v gozdno infrastrukturo;
  • lastnik gozda, ki ima pridobljeno soglasje lastnikov zemljišč na katerih se izvede naložba v gozdno infrastrukturo;
  • agrarna skupnost v skladu z Zakonom o agrarnih skupnostih (Uradni list RS, št. 74/15; v nadaljnjem besedilu: ZAgrS), če se naložba v gozdno infrastrukturo izvede na zemljiščih, ki so v solastnini oziroma v skupni lastnini članov agrarnih skupnosti.

Upravičeni stroški:

  • stroški gradnje ali rekonstrukcije gozdne ceste in nakup pripadajoče opreme,
  • stroški gradnje, rekonstrukcije ali priprave gozdne vlake in nakup pripadajoče opreme,
  • prispevek upravičenca v naravi, v obliki lastnega dela, ki ga neodvisno oceni ZGS, ki ne presega 20 odstotkov priznane vrednosti naložbe in
  • splošni stroški, ki ne presegajo 10 odstotkov priznane vrednosti naložbe.

Rok prijave:  22.04.2016