Javni razpis UREZRKO 2013

Javni razpis UREZRKO 2013

Razpisnik: Elektro energija, d.o.o. Ljubljana

 

Datum objave: 18.10.2013

 

Namen:Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje projektov oziroma naložb za povečanje učinkovitosti rabe električne energije, s ciljem zmanjšanja rabe električne energije in ostalih vrst energije pri končnih odjemalcih – UREZRKO.

 

Predvidena višina nepovratnih sredstev: 190.000 EUR

 

Višina sofinanciranja: stopnja pomoči znaša od 30% do 50%  upravičenih stroškov.

 

Upravičenci: vlagatelji na ta javni razpis so lahko:

pravne osebe in samostojni podjetniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in nameravajo izvesti začetno investicijo v ukrepe učinkovite rabe in obnovljive vire energije.

 

Upravičeni stroški:

a)Vgradnjo energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave oziroma za namestitve svetlobnih sistemov, ki nadomeščajo umetno razsvetljavo,

b)Namestitev opreme za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri odjemalcih ter

c) Vgradnjo energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov oziroma nameščanje frekvenčnih pretvornikov za črpalke in ventilatorje

 

Rok prijave:

do vključno 8.11.2013 do 14.ure oziroma do porabe sredstev