Usposabljanje in izobraževanje

4. Javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa “Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011”

 

 

Razpisnik: Javni sklad RS za razvoj kadrov in šptipendije

Datum objave: 21.06.2013

Namen: Namen javnega povabila je spodbujanje usposabljanja zaposlenih. Z javnim povabilom želimo spodbujati delodajalce, da prednostno vlagajo v pridobivanje novih znanj in kompetenc zaposlenih in tako v skladu s potrebami na trgu dela prispevajo k odpravi strukturnih neskladij, izboljšanju usposobljenosti zaposlenih ter povečanju njihove mobilnosti in zaposljivosti.

Predvidena višina nepovratnih sredstev:  Okvirna višina razpoložljivih sredstev je 1.437.888,45 EUR.

Višina sofinanciranja:

Velikost delodajalca Najvišji znesek sofinanciranja v EUR
Veliko podjetje 30.000,00
Srednje podjetje 20.000,00
Malo podjetje 10.000,00
Mikro podjetje 4.000,00

 

SKLOP A in B:

Znotraj navedenih omejitev zneskov za dodelitev sredstev za posameznega delodajalca glede na njegovo velikost, lahko podjetje pridobi največ 700,00 EUR sofinanciranih sredstev na posamezno vključeno zaposleno osebo. Če se isti zaposleni udeleži več usposabljanj, bo sklad sofinanciral usposabljanja za to osebo največ do višine skupaj 700,00 EUR, ne glede na ceno posameznega usposabljanja.

 

SKLOP C:

Višina sofinanciranih sredstev na posamezno vključeno zaposleno osebo, ki se usposablja po javno veljavnih programih, je omejena na 1.500,00 EUR. Če se isti zaposleni udeleži več usposabljanj iz sklopa C, bo sklad sofinanciral usposabljanja za to osebo največ do skupne višine 1.500,00 EUR, ne glede na ceno posameznega usposabljanja.

 

Upravičenci:  Ciljne skupine javnega povabila so:

  •  za sklop usposabljanj A in B (splošna in posebna usposabljanja):

– zaposleni pri ponudniku, ki v času usposabljanja dopolnijo vsaj 50 let,

– invalidi zaposleni pri ponudniku,

– ženske z največ dokončano osnovno šolo zaposlene pri ponudniku.

  • za sklop usposabljanj C (javno veljavni programi):

– vsi zaposleni pri ponudniku.

Izvajalce javno veljavnih programov najdete tukaj

 

Upravičeni stroški so: Upravičeni stroški so stroški posameznih usposabljanj, ki bodo nastali v obdobju od dneva podpisa pogodbe s ponudnikom in bodo s strani ponudnika plačani najkasneje do oddaje zahtevka za sofinanciranje, oziroma najpozneje do 30. 4. 2014 za usposabljanja iz sklopa A in B oziroma do 30. 6. 2014 za usposabljanja iz sklopa C.

 

Rok prijave:

do razdelitve razpoložljivih sredstev oz. najkasneje do 31.10.2013.