Vavčer za statusno preoblikovanje družb

Javni poziv za Vavčer za statusno preoblikovanje družb

 

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo (SPS)

 

Datum objave: 17.05.2019

 

Upravičenci: Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja in zadruge, ki:

 • imajo sedež v Republiki Sloveniji,
 • se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo
 • so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge
 • imajo na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega
 • niso v težavah (imajo poravnane finančne obveznosti, niso v postopkih prisilne poravnave, stečajnih postopkih itd.)

 

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi MSP tega javnega poziva k statusnemu preoblikovanju:

 • samostojnega podjetnika posameznika v kapitalsko družbo,
 • delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo ali obratno ali
 • zadruge v gospodarsko družbo ali obratno,

z namenom pozitivnega vpliva na možnosti povečanja njihove konkurenčnosti, dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje.

 

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov svetovanja in izvedbe aktivnosti statusnega preoblikovanja.

 

Upravičeni stroški : Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:

 • stroški zunanjega izvajalca za svetovanje glede statusnega preoblikovanja,
 • notarski stroški,
 • stroški revizijske družbe ali samostojnega revizorja, ki ima po zakonu, ki ureja revidiranje, dovoljenje za opravljanje revidiranja. 

 

Višina sofinanciranja: Sofinanciranje bo v višini največ 60 %.

 

Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 5.000,00 EUR. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.

 

Rok za oddajo: Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Skrajni rok za oddajo vlog je 31.3.2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30.9.2023.