Vavčer za zaščito intelektualne lastnine

Javni poziv za Vavčer za zaščito patentov, modelov in znamk  

 

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo (SPS)

Datum objave: 25.01.2019

Predmet:  Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov:

  • priprave patentne prijave, prijave modela, znamke,
  • prijave in/ali vzdrževanja in/ali širjenja prijave v tujino,
  • prevoda prijave.

Predvidena skupna višina razpisanih sredstev:  1,5 mio EUR

Upravičenci: Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Podjetje mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega.

Upravičeni stroški so: Po tem javnem pozivu se financirajo upravičeni stroški:

  • Stroški priprave dokumentacije za prijavo in/ali vzdrževanja in/ali širjenja v tujino patenta, modela, znamke kar vključuje strošek zastopnika za pripravo dokumentacije z vsemi potrebnimi dejanji do registracije intelektualne lastnine.
  • Stroški prijave in/ali vzdrževanja in/ali širjenja v tujino za patent, model, znamko pri UIL, tujih patentnih uradih ali evropskem patentnem uradu. Vključuje strošek uradne pristojbine za prijavo, registracijo, vzdrževanje, popolni preizkus (preveritev, če je izum nov, na inventivni ravni in industrijsko uporabljiv).
  • Stroški prevoda prijave (če gre za širjenje v tujino oz. validacijo na posameznih uradih), ki je predmet vloge in za katero se bodo uveljavljali upravičeni stroški po tem javnem pozivu.

Višina sofinanciranja: Sofinanciranje bo v višini 60 %.

Minimalna višina subvencije je 1.000 EUR.

Maksimalna višina subvencije je:

  • 5.000 EUR – brez vključenega popolnega preizkusa,
  • 9.999,99 EUR – z vključenim popolnim preizkusom.

Rok za oddajo: Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Skrajni rok za oddajo vlog je 31.3.2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30.9.2023.