Sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih

Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih 2017

 

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Datum objave: 19.05.2017

Predmet: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in /ali neopredmetena osnovna sredstva pri:

 1. vzpostavitvi nove poslovne enote,
 2. širitvi zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
 3. diverzifikaciji proizvodnje poslovne enote v nove proizvode, ki niso bili predhodno proizvedeni v poslovni enoti,
 4. bistveni spremembi v celotnem proizvodnem procesu obstoječe poslovne enote.

 Začetna investicija se mora izvajati na upravičenem problemskem območju:

 1. Maribor s širšo okolico (občine Kungota, Hoče-Slivnica, mestne občine Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi) ali
 2. Pokolpje (občine Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Črnomelj, Metlika in Semič) ali
 3. Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

Predvidena skupna višina razpisanih sredstev: 3.000.000,00 EUR

Upravičenci: Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njihovo pravno obliko in velikost, razen pravnih oseb v večinski javni lasti in:

 • so na dan objave javnega razpisa vsaj osemnajst (18) mesecev registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah
 • na dan objave javnega razpisa poslujejo in imajo vsaj šest (6) mesecev sedež podjetja ali njegov registriran del (obrat, podružnica, ipd) na upravičenem območju,
 • so na dan objave javnega razpisa registrirana za dejavnost, ki jo opravljajo in za dejavnost, ki bo predmet začetne investicije
 • bodo poslovala ter izvajala projekt začetne investicije na upravičenem območju vsaj do zaključka vseh obveznosti, ki bodo izhajale iz sklenjene pogodbe,
 •   bodo najmanj tri leta (če gre za malo ali srednje veliko podjetje) oziroma pet let (če gre za veliko podjetje) po zaključku investicije vsaj ohranila obstoječa delovna mesta oziroma število zaposlenih.

Upravičeni stroški so:

 • nakup novih strojev in opreme,
 • nakup nematerialnih naložb (prenos tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja),
 • nakup objektov.

Obdobje upravičenosti od dneva oddaje vloge do 30.10.2017.

 

Višina sofinanciranja:

 • 45 % vrednosti upravičenih stroškov za mikro in mala podjetja,
 • 35 % vrednosti upravičenih stroškov za srednja podjetja in
 • 25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.

Višina nepovratnih sredstev lahko znaša minimalno 500.000 EUR in maksimalno 1.000.000 EUR.

 

Rok za oddajo: 16.06.2017 do 12 ure