Večje začetne investicije

Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih 2019

 

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT)

Datum objave: 02.11.2018

Predmet: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in/ali neopredmetena osnovna sredstva pri:

 • vzpostavitvi nove poslovne enote;
 • širitvi zmogljivosti obstoječe poslovne enote;
 • diverzifikaciji proizvodnje poslovne enote v nove proizvode, ki niso bili predhodno proizvedeni v poslovni enoti;
 • bistveni spremembi v celotnem proizvodnem procesu obstoječe poslovne enote. 

Okvirna višina sredstev: Okvirna skupna višina razpisanih sredstev znaša 2.500.000,00 EUR

Upravičenci: Na  razpis se lahko prijavijo podjetja t.j. vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njihovo pravno obliko in velikost, razen pravnih oseb v večinski javni lasti in, ki: 

 • na dan objave javnega razpisa registrirana vsaj 18 mesecev;
 • na dan objave javnega razpisa poslujejo in imajo vsaj 6 mesecev sedež podjetja ali njegov registriran del (obrat, podružnica ipd.) na upravičenem problemskem območju (Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Črnomelj, Metlika, Semič, Hrastnik, Radeče in Trbovlje). 

Upravičeni stroški so: Upravičeni stroški so stroški investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, natančneje:

 • nakup novih strojev in opreme,
 • nakup nematerialnih naložb,
 • nakup objektov.

Obdobje upravičenosti stroškov je od oddaje vloge na javni razpis do 31.12.2019.

Višina sofinanciranja:

 • mikro in mala podjetja: 45% vrednosti upravičenih stroškov
 • srednje velika podjetja: 35% vrednosti upravičenih stroškov
 • velika podjetja: 25% vrednosti upravičenih stroškov 

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov mora znašati najmanj 500.000 EUR in največ 1.250.000 EUR

Roki za oddajo: 06.12.2018