Sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih

Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih

 

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Datum objave: 05.08.2016

Predmet: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v osnovna sredstva pri:

 • vzpostavitvi nove poslovne enote,
 • širitvi zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
 •   diverzifikaciji proizvodnje poslovne enote v nove proizvode, ki niso bili predhodno proizvedeni v poslovni enoti,
 • bistveni spremembi v celotnem proizvodnem procesu obstoječe poslovne enote.

Predvidena skupna višina razpisanih sredstev:  2.797.000 EUR, od tega za območje:

 • Maribora s širšo okolico: 1.297.000 EUR in
 • Pokolpja: 1.500.000 EUR.

Upravičenci: Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo ne glede na njihovo pravno obliko in velikost, razen pravnih oseb v večinski javni lasti, ter so na dan objave javnega razpisa vsaj 1 mesec registrirana po Zakonu o gospodarskih družbahn in bodo začetno investicijo izvedla na upravičenem območju.

 

Upravičeni projekti:

 • projekti, ki zagotavljajo v naslednjih treh letih (če gre za malo ali srednje veliko podjetje) oziroma petih letih (če gre za veliko podjetje) vsaj ohranitev (če ne povečanje) obstoječih delovnih mest oziroma števila zaposlenih  na podlagi opravljenih delovnih ur razvidno iz izkaza poslovnega izida (šteto od 31.12.2015);
 • projekti, ki se bodo izvajali na upravičenem območju:
  • Maribora s širšo okolico (občine Kungota, Hoče-Slivnica, mestne občine Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi) ali

  • Pokolpja (občine Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Črnomelj, Metlika in Semič).

 • projekti, za izvedbo katerih imajo prijavitelji pridobljena vsa ustrezna dovoljenja in soglasja;
 • projekti, ki jih je mogoče izvesti v okviru rokov, ki jih predpisuje ta javni razpis;
 • projekti, ki se bodo izvajali v skladu z veljavno slovensko in evropsko zakonodajo.

Upravičeni stroški so: Upravičeni stroški so stroški investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva

 • nakup novih strojev in opreme,
 • nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na upravičenem območju,
 • gradbeno obrtniško instalacijska dela največ do 60% vseh upravičenih financiranih stroškov,
 • nakup objektov.

Do sofinanciranja so upravičeni stoški, ki so nastali v obdobju od dneva oddaje vloge do 27.10.2017.

Višina sofinanciranja:

 • 45 % vrednosti upravičenih stroškov za mikro in mala podjetja,
 • 35 % vrednosti upravičenih stroškov za srednja podjetja in
 • 25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega projekta mora znašati vsaj  500.000,00 EUR. Najvišji znesek sofinanciranja je lahko za območje Maribora s širšo okolico največ 1.297.000,00 EUR, za območje Pokolpja pa 1.500.000,00 EUR.

 

 

Rok za oddajo: 05.09.2016 do 12 ure.