Vključevanje diplomantov

Javni razpis za pridobitev sredstev zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010 – 2015 za vključevanje diplomantov vseh treh stopenj študija »po bolonji« v delo na inovativnih projektih in usposabljanje vodstvenega kadra v navezavi na inovativne projekte v teh podjetjih

 

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Datum objave: 15.03.2013

Namen: Nepovratna sredstva so namenjena za sofinanciranje za:

  • sofinanciranje dela diplomantov vseh treh stopenj študija »po bolonji«, ki bodo v okviru projektov podjetjih, pomagali pri razvoju novih produktov ali storitev, s katerimi želi določeno podjetje priti na trg (diplomanti bodo projektno zaposleni v podjetju v določenem časovnem obdobju, predvidoma med 12 in 18 meseci in sicer diplomanti 1. stopnje predvidoma največ eno leto, ostali predvidoma največ do 18 mesecev),

  • spodbude za vsakega diplomanta (največ 3 na podjetje), ki ga bo podjetje zaposlilo za najmanj tri leta, kar pomenit tudi zaposlitev po izteku projektnega obdobja podjetja,

  • plačilo izobraževanja vodstvenega in drugega kadra na področjih, ki so nujna za izvedbo projekta podjetij, ki bodo zaposlila vsaj enega diplomanta za najmanj tri leta.

Predvidena višina nepovratnih sredstev: 1.780.000,00 od tega:

– v letu 2013: 890.000 EUR

– v letu 2014: 890.000 EUR


Upravičenci: Na ta javni razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so ustanovljeni v skladu z Zakonom o gospodarskih držbah in izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • imajo registriran sedež ali podružnico in poslujejo na območju izvajanja zakona, kar pomeni na območju vsaj ene od naslednjih občin: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej,
  • so bila ustanovljena najkasneje do 30.6.2012 in imajo na dan oddaje vloge pred tem neprekinjeno najmanj šest mesecev sedež ali podružnico in poslujejo na območju izvajanja zakona.

Upravičeni stroški:

  • stroški plač projektno zaposlenih diplomantov: plače z vsemi pripadajočimi davki in prispevki delavca in delodajalca; nadomestila plače (npr. boleznine do 30 dni;  dodatno pokojninsko zavarovanje (če je za delodajalca zakonsko obvezno) ter zavarovanje za primere poškodbe pri delu in  poklicne bolezni. Mesečni upravičeni stroški plač lahko znašajo največ 1785,83 evrov na zaposlenega diplomanta;
  • spodbude za podjetja v enkratnem znesku v primeru zaposlitve diplomanta najmanj za tri leta: upravičeni stroški zajemajo 7.500,00 EUR za vsakega zaposlenega diplomanta za najmanj tri leta, a hkrati za največ tri tako zaposlene na prejemnika sredstev (podjetje);
  • stroški za usposabljanje vodstvenega in drugega kadra v podjetju, v primeru zaposlitve diplomanta za najmanj tri leta (največ 15.000,00 EUR na podjetje).

Rok prijave:

do vključno 05.04.2013