Začetne investicije v Pomurju

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015

 

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije.

Datum objave: 15.03.2013

Namen: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna sredstva pri postavitvi novega proizvodnega obrata, širitvi obstoječega obrata ali začetku nove dejavnosti, ki pomeni temeljito spremembo proizvoda ali proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu (s pomočjo racionalizacije, diverzifikacije ali modernizacije) ter ustvarjanja novih delovnih mest povezanih z začetno investicijo.


Predvidena višina nepovratnih sredstev:

– za leto 2013: 1.556.000

– za leto 2014: 3.744.000

Vrednost sofinanciranja:višina sofinanciranja upravičenih stroškov začetnih investicij mora biti najmanj 100.000 EUR in največ 500.000 EUR.

 

Višina sofinanciranja:  je odvisna od izpolnjevanja pogojev, vendar v nobenem primeru ne sme preseči:

– 50% vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja;

– 40% vrednosti upravičenih stroškov za srednja podjetja;

– 30% upravičenih stroškov za velika podjetja.

Upravičenci: na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah.


Neupravičeni prijavitelji: na razpis se ne morejo prijaviti tisti, ki imajo registrirano dejavnost ali delujejo na področju:

ribištva in ribogojstva;

– premogovništva;

–   pridelave kmetijskih pridelkov;

predelave in trženja kmetijskih pridelkov;

jeklarstva in železarstva;

–  industrije sintetičnih vlaken;

– aktivnosti povezane z izvozom;

– opravljajo samostojno dejavnost na področju  zdravstva ali socialne varnosti;

– duhovniška ali druge verske službe;

– odvetniška ali notarska dejavnost;

– ki ustvarijo večino prihodkov s področja trgovine.


Upravičeni stroški so:

  • nakup strojev in opreme;
  • nakup nematerialnih naložb;
  • gradbena dela;
  • nakup objektov ali zemljišč.

Rok prijave:

do vključno 15.04.2013