Nepovratna sredstva za mentoriranje mladih

2. javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Mentorstvo za mlade« (176. JP)

 

Razpisnik: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije

Datum objave: 9.5.2014

Namen: spodbujanje prenosa znanj in izkušenj  na novozaposlene mlade in spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja.

Upravičenci: podjetja in samostojni podjetniki, ki so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah

Ciljne skupine:

  • zaposleni pri izbranih delodajalcih,  ki bodo izvedli program mentorstva in
  • iskalci zaposlitve do 30 let.
Višina subvencije in upravičeni stroški:
  • strošek mentorja za šest mesecev – 1.200,00 EUR,
  • subvencija za zaposlitev za novozaposleno  osebo, v starosti do 30 let – 5.000,00 EUR in
  • strošek predhodnega zdravniškega pregleda – do 100,00 EUR.

+ Brezplačna udeležba na usposabljanju za mentorja.

Višina sredstev: 1.436.400 EUR

 

Rok za oddajo: do porabe sredstev oziroma najkasneje do 30. 9. 2014.