Nepovratna sredstva za zaposlovanje mladih z višjo in visoko izobrazbo

Javno povabilo »Iz faksa takoj praksa / Spodbujanje prvih delovnih izkušenj mladih z izpopolnjevanjem za konkretno delovno mesto«

 

Razpisnik: Zavod RS za zaposlovanje

Datum objave: 30.1.2015

Višina subvencije: 6.000 EUR za novozaposleno osebo

Namen javnega povabila: povečati zaposlitvene možnosti mladih brezposelnih s terciarno izobrazbo s sistematičnim izpopolnjevanjem po predhodno pripravljenem programu pri delodajalcu, s katerim bodo vključene osebe širile in poglabljale znanje, spretnosti oziroma kompetence, pridobljene v času formalnega izobraževanja.

Subvencija se podjetjem dodeli za zaposlitev brezposelne osebe s terciarno stopnjo izobrazbe, stare do vključno 29 let in ki so vodene v evidenci brezposelnih oseb ter so hkrati iskalci prve zaposlitve. Za terciarno stopnjo izobrazbe šteje:

a) visokošolska izobrazba 1. stopnje (višje strokovno, višješolsko – prejšnje, specialistično po višješolski izobrazbi – prejšnje, visokošolsko strokovno – prejšnje, visokošolsko strokovno – 1. bolonjska stopnja, visokošolsko univerzitetno – 1. bolonjska stopnja);
b) visokošolska izobrazba 2. stopnje (specialistično po visokošolski strokovni izobrazbi – prejšnje, visokošolsko univerzitetno – prejšnje, magistrsko – 2. bolonjska stopnja);
c) visokošolska izobrazba 3. stopnje (specialistično po univerzitetni izobrazbi – prejšnje, magistrsko – prejšnje, doktorsko – prejšnje, doktorsko – 3. bolonjska stopnja).

Podjetje mora za pridobitev subvencije z brezposelno osebo skleniti pogodbo o zaposlitvi za obdobje 12 mesecev za polni delovni čas ali za skrajšani delovni čas v skladu z odločbo o invalidnosti.

Predvidena višina sredstev: 5.000.000 EUR

Upravičenci: pravne ali fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v Sloveniji že vsaj 12 mesecev, ki imajo že vsaj 3 mesece zaposleno vsaj 1 osebo za vsaj polovični delovni čas in v zadnjih 12 mesecih niso zmanjševali števila zaposlenih, razen iz dopustnih razlogov ter imajo poravnane obveznosti do Republike Slovenije. Kot zaposleno osebo šteje tudi samozaposlena oseba ali poslovodna oseba oz. direktor družbe v osebni družbi in družbi z omejeno odgovornostjo, ki je hkrati tudi družbenik te družbe.

Do subvencije po tem javnem povabilu niso upravičene osebe, ki so bile v zadnjih 6 mesecih v podjetju vključena v usposabljanje na delovnem mestu ali delovni preizkus.

Podjetje lahko odda ponudbo na javno povabilo šele po poteku roka za prijavo na prosto delovno mesto, ki ga določi Zavod za zaposlovanje in po opravljeni izbiri kandidata, za katerega je Zavod ugotovil smiselnost vključitve.

Maksimalna višina spodbude je omejena glede na število redno zaposlenih v podjetju:

  • do 2 zaposlena: delodajalec lahko prejme spodbudo za največ 1 sofinancirano zaposlitev;
  • do 5 zaposlnih: delodajalec lahko prejme spodbudo za največ 2 sofinancirani zaposlitvi;
  • 6 ali več zapolsenih: delodajalec lahko prejme spodbudo za največ 5 sofinanciranih zaposlitev.

Upravičeni stroški: neto plače, obvezni prispevki iz plače (prispevki delojemalca), akontacije dohodnine in obveznih prispevkov na plačo (prispevki delodajalca).

Roki za prijavo: do porabe razpoložljivih sredstev oziroma najdlje do 30.6.2015