Nepovratna sredstva za zaposlovanje težje zaposljivih oseb – Zaposli.me 6/2014

Razpisnik: Zavod RS za zaposlovanje

Datum objave: 14.8.2014

Višina subvencije: 5.000 EUR za novozaposleno osebo, ki mora predstavljati vsaj  50% upravičenih stroškov

Namen: subvencioniranje zaposlitve 200 brezposelnih oseb, ki sodijo v vsaj eno izmed ciljnih skupin:

 • so dolgotrajno brezposelne osebe, kar pomeni, da so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb vsaj 12 mesecev,
 • so mlajše od 30 let in prijavljene v evidenci brezposelnih vsaj 6 mesecev,
 • so starejše od 50 let in so vsaj 3 mesece prijavljene v evidenci brezposelnih oseb,
 • so osebe, kinimajo dokončanega srednjega strokovnega izobraževanja, srednjega poklicnega, tehniškega izobraževanja oz. splošnega srednjega izobraževanja,
 • so iskalci prve zaposlitve in so pridobili strokovno ali poklicno izobrazbo pred manj kot dvema letoma in so prijavljeni v evidenci brezposelnih vsaj 6 mesecev
 • so invalidi oz. osebe, katerih invalidnost je priznana po nacionalni zakonodaji,
 • so pripadniki etnične manjšine Romov.

Podjetje mora za pridobitev subvencije z brezposelno osebo skleniti pogodbo o zaposlitvi za obdobje 12 mesecev za polni delovni čas ali za skrajšani delovni čas v skladu z odločbo o invalidnosti.

Predvidena višina sredstev: 1.000.000 EUR, od tega:

 • 750.000 EUR za sklop A,
 • 250.000 EUR za sklop B.

Upravičenci: 

Na javno povabilo za sklop A lahko kandidirajo pravne ali fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v Sloveniji že vsaj 12 mesecev in ima sedež ali registrirano enoto na problemskem območju z visoko brezposelnostjo; ki imajo že vsaj 3 mesece zaposleno vsaj 1 osebo za vsaj polovični delovni čas; v zadnjih 12 mesecih niso zmanjševali števila zaposlenih, razen iz dopustnih razlogov  in imajo poravnane obveznosti do Republike Slovenije.

Na javno povabilo za sklop B lahko kandidira delodajalec, ki ima sedež ali registrirano enoto na problemskem območju z visoko brezposelnostjo, in je bil v roku največ 36 mesecev po stečaju ali likvidaciji proizvodne dejavnosti na tem območju, ustanovljen z namenom oživljanja te dejavnosti.

Za problemska območja z visoko brezposelnostjo veljajo območja občin:

 1. Pokolpje: območje občin Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika,
 2. Pomurje: območje občin Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma. Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej,
 3. Maribor s širšo okolico: območje občin Kungota, Hoče – Slivnica, MO Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi ali
 4. Občine Hrastnik, Radeče ali Trbovlje.

Upravičeni stroški: neto plače, obvezni prispevki iz plače (prispevki delojemalca), akontacije dohodnine in obveznih prispevkov na plačo (prispevki delodajalca).

V sklopu A lahko delodajalec prejme subvencijo glede na število oseb, zaposlenih pri delodajalcu:

 • od 1 do vključno 5 zaposlenih: subvencija za največ 2 subvencionirani zaposlitvi,
 • 6 ali več zaposlenih: subvencija za največ 10 subvencioniranih zaposlitev.

V sklopu B lahko delodajalec prejme subvencijo za največ 50 subvencioniranih zaposlitev

Roki za prijavo: do porabe razpoložljivih sredstev oziroma najdlje do

 • 30.9. 2014 za sklop A,
 • 28.11.2014 za sklop B.